építészet : környezet : innováció

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely — ötletpályázat

határidő: 2009. október 6. CEST 01:59
A tervpályázat célja a nemzeti emlékhely romkertjének kialakításához építészeti vázlattervek készítése.
Helyszíni szemle augusztus 14-én; a pályaművek postára adásának határideje: 2009. október 5-én 24 óra

Összefoglaló tervpályázati felhívás

A tervpályázat tárgya és célja

A tervpályázat célja a nemzeti emlékhely, a Szt. István-bazilika romkertjének kialakításához olyan építészeti vázlattervek készítése, amely gondoskodik a pusztuló régészeti elemek, falak védelméről, és az emlékhelyet jelentőségének megfelelően mutatja be a látogatók számára. Az építészet, a kertépítészet és a képzőművészet nyelvén felhívja a figyelmet az emlékhely eszmei és történelmi jelentőségére.

A tervpályázat kiírója: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1-2.)
A tervpályázat lebonyolítója: HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökiroda (1114 Budapest, Bartók Béla u. 66.)

A tervpályázat jellege
A tervpályázat általános, nyílt, egyfordulós és lebonyolítását tekintve titkos építészeti ötletpályázat. A tervpályázat lebonyolítása a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet előírásai és a MÉK Tervpályázati szabályzata szerint, valamint a tervpályázati dokumentációban foglaltak alapján történik.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
a tervpályázat meghirdetése: 2009. augusztus 5.
a tervpályázati dokumentáció értékesítésének kezdete: 2009. augusztus 5.
helyszíni szemle időpontja: 2009. augusztus 14-én 10.00 óra
a kérdések postára adásának határideje: 2009. augusztus 25-én 24.00 óra
A pályaművek postára adásának határideje: 2009. október 5-én 24.00 óra
A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2009. október 30-ig, külön értesítés szerint.

A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja
A tervpályázati dokumentációt és mellékleteit személyesen, vagy postai úton lehet átvenni a következők szerint:
A tervpályázati kiírás 2009. augusztus 5-től munkanapokon 9-14 óra között személyesen vehető át a lebonyolítói feladatokat ellátó HORBER Beruházási Tanácsadó és Tervező Mérnökirodától (1114 Budapest, Bartók Béla út 66. II. emelet 3.) 30.000.- Ft + ÁFA összeg helyszínen történő befizetése ellenében.

A Pályázó levélben, vagy telefax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a Lebonyolító 1514 Budapest, Pf. 414. levélcímén, vagy az 1/361-1786-os telefax számán. A levélhez/faxhoz csatolnia kell a tervpályázati dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot.

A pályázók ezen esetben a tervpályázati dokumentáció ellenértékét a HORBER Mérnökiroda ERSTE Bank Zrt-nél vezetett 11644006-04445000-44000007 sz. számlájára történő átutalással egyenlíthetik ki. Az átutalás közlemény rovatában az alábbi közleményt kérik feltüntetni: ”Nemzeti emlékhely fejlesztése” - tervpályázati dokumentáció”.

Helyszíni szemle
A Kiíró 2009. augusztus 14-én 10.00 órai kezdettel helyszíni szemlét tart, amely nem minősül konzultációnak. (Találkozás: Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala, Székesfehérvár, Városház tér 1-2. előtt.)

A helyszíni szemlével kapcsolatos kérdéseiket a Pályázók írásban, a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint tehetik meg.

A helyszíni szemlén a Kiíró képviselője, a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.

Kérdések felvetése
Azok a személyek/szervezetek, akik/amelyek a tervpályázat dokumentációját beszerezték, a dokumentációval kapcsolatos kérdéseiket – kizárólag írásban, postai úton és névaláírás nélkül – legkésőbb 2009. augusztus 25-én 24.00 óráig adhatják fel a lebonyolító címére: HORBER Mérnökiroda, 1519 Budapest, Pf. 414.

A fenti időpontig postára adott és 2009. augusztus 28-ig beérkezett kérdésekre vonatkozó válaszokat a Kiíró legkésőbb 2009. szeptember 1-ig postára adja a bevételi pénztárbizonylaton szereplő címre mindazoknak, akik a tervpályázati dokumentációt megvásárolták. A kérdésekre adott válaszok postára adása időpontjáig a Kiíró – a bírálati szempontok és az alkalmassági feltételek kivételével – a tervpályázati dokumentáció részletes programjának tartalmát módosíthatja, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. A kérdésekre adott válaszok a kiírás részét képezik.
A tervpályázati dokumentációt ezen időpont után megvásárolók a kiírással kapcsolatos kérdéseket és a Kiíró válaszait a kiírás megvásárlásával egyidejűleg kézhez kapják.

A pályaművek benyújtási határideje, módja
A pályaműveket lezárt csomagban, kizárólag postai úton feladva lehet beküldeni, a kiírás mellékleteként kiadott címzéslap felhasználásával. Az egyéb kézbesítési módon (pl. futárpostán) feladott pályaműveket a Bíráló Bizottság kizárja.

A beküldés (postára adás) határideje 2009. október 5-én 24.00 óra.

A benyújtás időpontjának a csomagon lévő postai bélyegző keltét kell tekinteni. A csomagra címzésül a kiíráshoz fűzött címzéslapot kell felhasználni.

A pályaművek elbírálásának szakmai szempontjai
A bírálóbizottság döntő módon veszi figyelembe, hogy a benyújtott pályaművek mennyiben segítik a Kiírót a tervpályázati felhívásban és dokumentációban rögzített céljainak elérésében, ezért a pályaművekben javasolt megoldásokat komplexen, az alábbi részletes elvárások teljesítése szerint fogja értékelni:

A bírálat szempontjai

  • a városszerkezetbe és városképbe való illeszkedés
  • meglévő értékek megtartása, bemutatása, védelme és esetleges további régészeti kutatások biztosítása
  • a bazilika építészeti értékeinek bemutatása
  • a korszerű szabadtér-építészeti megoldások alkalmazása
  • fennmaradó szabad területek négyévszakos parkterületként való kialakítása
  • teljes építészeti koncepció megvalósíthatósága ( műszaki, pénzügyi, ütemezhetőségi) szempontok alapján

Az értékelési szempontrendszer a pályaművek elbírálása során értéksorrendet is jelent.

A Bíráló Bizottság összetétele
elnök: Eltér István Magyar Építész Kamara, építész
titkár: Páli Zsuzsanna Megyei Főépítész, építész
tagok:
Dr. Mezős Tamás Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke, építész
Dr. Fegyverneky Sándor Országos Főépítész, építész
Roth János Magyar Építőművészek Szövetsége, építész
Ripszám János Fejér Megyei Építész Kamara, építész
Lantay Attila Regionális Főépítész, építész
Dr. Biczó Piroska Magyar Nemzeti Múzeum
Buzás Gergely Mátyás Király Múzeum
póttag: Kapitány József építész
jogi szakértő: Dr. Bóka Viktor Székesfehérvár MJV jegyző
Szakértői Bizottsági tagok:
Dr. Spányi Antal Székesfehérvári Egyházmegye
Káldi Gyula Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dr. Horváth Sándor BME Épületszerkezettani Tanszék, építész
Dr. Jámbor Imre Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék, kertépítész
Krähling János építészettörténész
Mátrai Péter Nyugat-magyarországi Egyetem, építész
technikai közreműködő: Horváth Zsolt HORBER Kft., ügyvezető

A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 31,5 millió forint áll rendelkezésre. A bíráló bizottság joga, hogy megfelelő számú és színvonalú pályamű beérkezése esetén a teljes összeget kiadja.

A keretösszegen belül a díjak és megvételek összegét - a pályaművek egymáshoz viszonyított értéke arányában - úgy kell megállapítani, hogy

  • a legmagasabb díj bruttó 10 millió Ft-nál nagyobb nem lehet,
  • illetőleg a megvételek legkisebb összege bruttó 500 ezer forint lehet.

6 vélemény | vélemény írásához jelentkezzen be »