építészet : környezet : innováció

Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Alkalmazott Művészeti Intézet

kapcsolódó oldalak:

AMI
wondi: A soproni alkalmazott művészeti képzés szervezése és kiépítése egybeesett a hazai felsőoktatás átrendeződésének időszakával. A belső fejlesztés, valamint az integráció révén ma a Nyugat-Magyarországi Egyetem karain mintegy 10 000 hallgató tanul.

A Faipari Mérnöki Kar tervezőművész képzését az Alkalmazott Művészeti Intézet gondozza. A képzés célja olyan szakemberek kiművelése, akik képesek a szűkebb és tágabb értelemben vett környezet formai alakítására, azok elemeinek és elemrendszereinek megtervezésére, a kapcsolódó területek sajátosságainak figyelembe vételével közös alkotómunkára.

Az alkalmazott művészeti képzés tantervi programja megfelel a hazai művészeti képzés követelményeinek. A formai-kreatív készségek művelését az Intézet négy tanszéke valósítja meg. Munkájukhoz szervesen kapcsolódnak az Egyetem társtanszékeinek, intézeteinek anyagismereti, technológiai, tervezéselméleti szakspecikus elméleti és gyakorlati programjai. A társadalomtudományok és a közgazdasági ismeretek a szakmai gyakorlásához nélkülözhetetlen általános alapismereteket nyújtják. Az alaptárgyak, az alapozó tárgyak és a szakmai képzés tárgyai jobbára gyakorlati jellegűek, óraszámuk a képzés egészét tekintve meghatározó. A művészet és művelődéselméleti tárgyak, a humántudományok valamint a nyelvi képzés kiegészítő tárgyai változatos tematikával a szakmai képzés egészét kísérik. A képzési idő első két szemesztere a szakokon azonos tanulmányi programmal, az alapképzés időszaka.
A harmadik szemesztertől az elméleti és gyakorlati feladatatok során az egyszerű problémáktól a komplex kérdéseket felvető helyezetek megoldásáig az invenciózus tervezői magatartás kialakítása a cél.
A tizedik szemeszter a diplomamunka elkészítésének ideje, amikor a hallgató tapasztalatait összegzi s egy konkrét feladat kapcsán ad számot szakmai műveltségének szintjéről, megteremtve önálló alkotó munkásságának első jelentős darabját.