építészet : környezet : innováció

főépítész asszisztens

 

Budapest Főváros XX. kerület

Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal

Főépítészi Iroda

pályázatot hirdet

főépítész asszisztens

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

 A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. §-a alapján, az önkormányzati főépítész feladatok ellátásában közreműködés, helyettesítés.

 A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság;

-        cselekvőképesség;

-        büntetlen előélet;

-        építészmérnöki egyetemi végzettség (MD) vagy

-        szakirányú építész főiskolai végzettség (BD) vagy

-        tájépítész, településmérnök (MD, BD) végzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        A pályázó 45/2012. (III.7) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza;

-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó);

-        A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata;

-        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

                                                                                                                 pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 19.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt R. Takács Eszter főépítész nyújt, a 289-2553 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújthatók:

-  postai úton: a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/96/2019., valamint a munkakör megnevezését: főépítész asszisztens

-        elektronikus úton: R. Takács Eszter főépítész részére a foepitesz@pesterzsebet.hu e-mail címre.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

 

Adatvédelmi tájékoztatás:

 A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából a jelentkező anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A jelentkező által megküldött iratokat a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a nyertes jelentkező kiválasztását követően törlésre kerülnek. Amennyiben Ön külön nyilatkozatban kéri, önéletrajza a későbbi álláslehetőségek betöltése érdekében megőrzésre kerül. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.